loading
سه شنبه 30 دی 1392 ، 18:32

دز مرما دزّییشن


ممد علی یه مری بییش
ممد علی بگر بگر
رسّا به یه کورّو حری
واتش که ویسه کورّو
دز مرما دزّییشن
مر که نبی، طلا بی
باش بوینیم گیان فیت
واتش دییم شی سر جو
شی سر جو به اشتو
واتش که مزّه مزّه
دز مرما دزّییشن
مر که نبی، آریس بی
اگر صداما اشنیت
واتش مه فاردمن قرص
شی، غلغنچر آمی
پرسییش ازوینیش زی
دز مرما دزّییشن
باش ته که اینگا دیه‌تن
سه وقّه بینا مر مه
واتش مه نه‌دییم که
از دم ژاندارمری
بدو بشه مرّسی
دوویا شینا اونگا
شی ا کیچا سر وراز
واتش نخسۀ یرو
دز آمیان تو سیوند
خروس و مر مدزّه
مر همه را دزّییش
بال مرو خنی بی
باش به مه نه‌دیت مر
واتش دییم، فیش بی
ملکی قلاتی پاش بی
شینا او پرّ سیوند
شی دم تلگرافخانه
واتش موروج پا پتی
له مگنی شی دسّ و پا
یه دقه ویسه ره نشه
نه‌دییتن اینگانی‌گر
دز مرما دزّییشن
مر که نبینا، باش پیل
موروج واتش چه‌رمبری
شی به درۀ آهنگری
دم چادر اسّا رضا
زی بشه اونگا مینیاش
دویّا شی پوی چادرو
باش ته که اینگانه دیه‌ت
دز مرما دزّییشن
مرم توی تیتینه
دز دییش و دزّییش
اسّا واتش بفرما
یه دقّه اینگا برشین
بینیم اغینت مگا؟
تیشه و میخم داری
میخ طیویلا دووزار
پرپرکم مسازی
غرغرک‌م بگات داری
تمبک و درفم داریمه
اسبۀ هارم داریمه
چن اسمانی هم داری
اوسار و زنجیلم داری
منقل و امبرت مگا؟
دووات بری نان پتنش
کلند و داست نمگا؟
نعل اوسورت نمگا؟
زیره روتم چن مویه حر
ببر پشیمان نمنی
کورّو حرم موروشیمه
ژنات بگا دتات مدی
اگر ته دامام بگنی
گیان فیت نیا بکه
مینی ایالم فششن
محض ایال کم فشه
واتش که خسّه‌ت نگنا؟
رودا درازی گسّن
مفهمی ته درد مه را؟
دز مرما دزّییشن
دمب مرو سیه بی
مگام بشی دز بگری
حوصله نه‌ری ویسکی
بینیم که دزّا نه‌دیت
اسّا واتش ها دییمن
آمی بی اینگا هیزی
نیم دمبال مردک
بدو بشه اوتانه
شی به رخانه رسّا
غاز غلنگی اونگا بی
واتش آهای غاز غلنگ
دز مرما دزّییشن
مر که نبینا ما بی
باش ته که اینگا بینا
واتش که ها دز ا اییل
ره‌شا مه بسّم اولش
یه چنگی‌شم وینیمدا
مم دووا دشمانم کرد
بدو بشه تا نشیان
به او وینیشدا شی اوتا
دییش یه دووه کلپشت
شی ا درشتو پرسییش
واتش که ها یه جاالی
دزّ مرو فیش بی
دمبالش‌م نیم مه
جکّا ا دسّم طرف
فیم خودت می حالا
بدو بینیم دو داری
که بتّانی با مه بی
واتش که برشین کلپشت
فیم مشی پشت سرش
واتش اگر زرنگی
بدو که دز پیاده
بدو بگر بوواسبه را
وینده و دشمانش بده
واتش دزّ کفارت
واتش که ها آدمی‌ین
فیت که وهتر مزانی
او که نبه، گیان نداره
بدو بشه زی بگراش
شینا امامزاده زی
واتش آهای مه خلو
دز مرما دزّییشن
نام مرو خانم بی
قالی ارشمم بی
زی باشیکه یوویی‌تا
بزّو واتش ها دییم
دزّ دراز لری
پشت کولش تفر بی
مه را آمی بدزّه
دزّوا ترساندمش
بدو بشه وی‌نسک
ممد علی بدو بدو
شی کم او ویسکیا
از او لیرک یهویی
ممد علی ترسا کمی
باش بوینیم جانوری
نگری یهو بوویریام
آدم اویی واتش نترس
آدم اویی نه‌دیتن؟
بره بینیمه کنگا بیی
تو چش‌گرت غصه داری
نکره که عاشق گنیی؟
باش دتکو کنگانی‌ین
واتش که دت کنگا بیان؟
دز مرما دزّییشن
مر که نبی غاز بی
آدم اویی سیوندی
نه‌دییتن دزّ مه
آدم اویی واتش ها
تفر نیش زیمین نیشت
خسّی‌شا برش کرد
شی که بوشو پوی کپرش
مینی او تی رخانه
دوویا شی پوی کپرو
دزّو اوولتر فته بی
واتش آهای خانم بره
الهی دورت بگنی
واران و اورت بگنی
بره تا بشیمه دیه‌ما
فیم گنم با پلووه
الهی دزّو بمبره
مر اوینیش واتش که
ممد علی سیوندی
مینی خروس سیرا
واتش که خواسگارمن
مگام همینگا شی کری
باش بوینیم که کنگا بی
تم بشه وی‌نسک کنم
نیام نکه هی ایمانه
ممد علی بگر بگر
از اوول‌م خروس و مر
مروا یه دزّی دزّییش
شی تو کیچا دمبال مر
که ره میشی به دلبری
با دمب انگا جارو
دووام تو اوشا دییشن
دزّ مرو بلا بی
دزّ مرا ته نه‌دیت؟
بدو بشه بی پرس و جو
دییش یه مزّۀ تو او
دزّی به چن میرزه؟
دووام تو اوشا دییشن
زرنگ و نمره ویس بی
باش به مه دزّا نه‌دیت؟
از غلغنچر بپرس
با چرخ پنچر آمی
نه‌دیتن یه دزّی؟
دووام تو اوشا دییشن
دزّ مرا نه‌دییتن؟
شیان وراز آمپر مه
ا مزّه اشنییم که
شی تو کیچی ری به ری
ملکی پاتن یا ارسی؟
بینه یرو شیان کا
دییش یه جاالی دراز
مگات بشینا درو؟
گیان مه راسّن نخند
یه گاگداری بزّه
دووام تو اوشا دییش
زیره کریک گنی بی
دسّ یه دزّی لهر؟
مر تو تفر نیش بی
کهنه نبینا خاش بی
بدو بشه اونگا هند
دییش موروجی اونگانه
کنگا مشی ا پا کتی
ممبری هاره یا صبا
بینیم که دزّی کم فشه
نشنییت ازوینیش خبر
مزّه تو جو بی دییشن
دز که نبی، بار تیل
یه میردی همپاش یه مری
پوی چادر چلنگری
باای حمید و مرتضا
اگر دییت بره به مه باش
واتش که اسّا بی دورو
هاره یه دزّی نه‌دیت
باام هنی نشنییشن
مفت که هیشکه نینه
دزّو هواشا بییش
نان داریمه با خرما
کو هنی تا دم پسین
کانمانی تینت مگا؟
قیچی و سیخم داری
گرانترن تو بازار
بسان بشیکه بازی
کنت داری دووزّاری
یه دووه ظرفم داریمه
میرۀ مارم داریمه
قلف آهانی هم داری
باش بوینیم پیلم داری؟
تفنگ دمپرت مگا؟
نمنیه نوکری کنش؟
کهنه پلاست نمگا؟
اوسور بورت نمگا؟
ته هم بره یویی ببر
حرت نبه خان نمنی
بره تا با هم بوجوشیمه
ری بگری، ریات مدی
پا سر دمبت نمنی
درد همه دوا بکه
از فشگی نخاششن
یچّی ا مه بسان بشه
گیان مه وسّت نگنا؟
گپ یه کلامی وسّن
مینی دیم زرد مه را؟
موروج سیه هم دییشن
وهتر ا دووه مه بی
ا دسّ باا مز بگری
باش به مه هاره راسّکی
بپلکیه دور دییت؟
یه جهری همپاش بییمن
مم با یه داس تیزی
جکّا بوواسبۀ جانک
دزّ نگرته شانه
ا غمب او نترسا
لانش همونگا انگا بی
باش به مه عاقلی یا خنگ
اسّا رضا هم دییشن
بری مه پادشا بی
دز ا اییل نشینا؟
آمینا و شینا اوول
دیم یه دووه دگلش
دشمانش ازوینیم دا
دهدیاش‌م نامم برد
وینیشده و بااشا بیان
که بینه دزّو شینا کا
یویی چیلو یویی درشت
که بینه دزّا نه‌دییش
آمی بی اینگا حالی
مر تو تفر نیش بی
دشمانش‌م دیم مه
بواسبۀ بی شرف
بدو بشیمه یلّا
نفس بری زو داری
یا مه فیم زی بشی؟
مه ازوینیت ممانی پشت
باش به مه کا شی خبرش؟
دنگی و تنگ و رنگی
شیان امامزاده
ویسکیی اینگا چرا
ببر به زندانش بده
یعنی موشو زیارت؟
آدمی هم دم دمی‌ین
آدمی او هند و نانی
نان نبه ایمان نداره
وینده و لاششا بناش
دییش یه مه و بزّی
بزّ سیی خنجلو
دووام تو اوشا دییشن
خوراکشم گنم بی
چشمۀ سم سمم بی
دزّووا نه‌دیتا؟
قدقد مر اشنییم
به دسّ او شش پری
ره که میشی سور بی
مم نبییام بی عرضه
ا اینگا جکّاندمش
شی سر حوض لیرک
شی به سراغ حوض او
دلش بری مرش میا
آمینا بر آدم اویی
واتش ته نوندی آدمی
یا هندی فیماوهتری؟
مینی که مه نگیریام
مه نه پلنگام و نه خرس
تو قصه‌گر نشنییتن؟
اینگا بری چی آمیی؟
تو سینه‌تم قصه داری
ا داغ عاشقی ییی
غریبه یا فیمانی‌ین؟
دلم بری مرم ییان
غازغلنگ‌م دییشن
ولگ ول ناز بی
باش ته که اینگا هندی
آمی به دور چشمه؟
دزّو آمی بی اینگا
کرّ ای بتۀ دینیشت
لچ و کپی ترش کرد
بدو بشه پشت سرش
دز کپرش اوتانه
دییش خروسی با مرو
تفر اییل‌تر کته بی
کنگا شی از کنم بره
خوراک چورت بگنی
چشمه و بورت بگنی
بنی کنت بادیه‌ما
منی کنت ویسه بووه
بره تا بشیمه زی بره
گیان فیت ولم که
یچّی باشی نخندی
دیش به مه گسیرا
عاشق بی قرارمن
بری فیم خوشی کری
دییم همینگانه نمی
نه پلووه‌م خواس نه گنم
صبا بره عیشمانه
شی دیه با لچ شور
خنده و خنده هرّ و هر

نظرات:
ارسال شده توسط: ف تدین
سه شنبه، 1 فروردین 1392، 20:49:38
شعر خیلی خوب و دل چسبی بود. آدم به یاد خاطرات بچگیش می افته
با عرض پوزش تاریخ رو اشتباه زدید
به امید خدا منتظر کارهای جدیدتون هستیم
ارسال شده توسط: ﻣﻬﺮ ﺍوید
شنبه، 19 اردیبهشت 1392، 14:00:39
ﺩﺍﯾﯽ ﺟﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﮕﯿﻦ
ﺍﻣﺸﺐ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﯾﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺼﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺧﻮﻧﺪﻡ
ﺧﯿﻠﯽ مرسی
ارسال شده توسط: سعید
پنجشنبه، 24 اردیبهشت 1392، 12:45:19
سلام کر عمه
خیلی با حال بی-وفتی شعرگرتا کرگرم مشنونه خیلی ذق مکرنه که سیوندی بلدینه -دس مریزا
مدیر سایت: سلام
هزار آفرین به ته که با کرگرت سیوندی گپ مدی. سلامت بیکه ایشالا
ارسال شده توسط: زهرا نصیری
جمعه، 25 اردیبهشت 1392، 15:56:16
سلام عمو جون. شعرتونو خوندم .خیلی عالی بود.افرین.خسته نباشی
ارسال شده توسط: فخرالدین زارعی نژاد
سه شنبه، 19 تیر 1393، 12:34:19
سلام کرآلو خاش بینا شاگردتا نمگا؟ آفرین آفرین
ارسال شده توسط: دره پیما
جمعه، 12 مرداد 1393، 09:05:29
سلام اقای نصیری خیلی باهوش هندی افرین موفق بینا
ارسال شده توسط: آرش
سه شنبه، 10 مهر 1393، 15:27:49
درووووود و سپاس از استاد بزرگ و با ذوق جناب نصیری
ضمن تبریک از سایت پر محتواتون بسیار بسیار خوشحال شدم از اشعار زیبا و پر قدرتتون باعث افتخار مایید
پایدار و برقرار باشید
مدیر سایت: زنده بی. امیدوارام سایت «هاره رو» رو به رو وهتر بگنه.
ارسال شده توسط: ع.ا.محبتی
دوشنبه، 16 مهر 1393، 16:06:20
ای ول.
شاهکارن بخدا.
راسی به یورد پرس وجو ایه مگنه از تور و جو استفاده که.ممنون!
ارسال شده توسط: فاطمه
دوشنبه، 31 آذر 1393، 13:17:54
ماشالا به ای همو استعداد که شمه داریکه.
ارسال شده توسط: مجتبی
جمعه، 15 بهمن 1394، 15:45:18
خیلی با ذوق و دلنشین شعر ماشی موفق بی
ثبت نظرات مربوط به این مطلب
نام: * ایمیل:
سایت: نظر شما: *