loading
دوشنبه 28 مرداد 1392 ، 2:43

قصۀ جاال همه


اشنیمن قصۀ جاال خاشی
جاال همه بنچک سیوند بی
یررو آمینا ا کلاسش دیه
ولگ ول چهرۀ او زرد بی
داغ تر از پشت توه گیان ا یا
سینه پر از اور سیه‌ی غصه بی
غورۀ غم توی چشش تلّیه
غنچۀ کپ بسّه و چش خسّه بی
تا چش پر مهر دوواش کت به او
کهشۀ کر نیشت دووا غصه دار
پرسیش از کر که چرا ناخوشی؟
تار دلت نالۀ غم وین مودو
باش به مه درد دل زارتا
باش چرا زار و پریشان گنی
سفرۀ درد دل کر وا گنا
گرد و گپش دا و ا رازش واتش
بسّۀ زلفی گنیام پیچ پیچ
تیر مژنگی گنیان قاتلم
شاه بیام و گنیام مات رخ
توی کلاسم یه دتی هند ناز
بی کرم و رنگ و مداد انگا ول
حاجت پنکیک نداره دیمش
چش‌گر او چند ویامن دووا
آفت چش از ول نرگس بپرس
غنچۀ کپ از دل مه تنگ تر
نرم تر از ولگ ول سو صداش
خنده‌ینش چشمۀ سم سم بگر
دندان اسپید دتو مرواری
سیرترن لپ دتو از انار
سینۀ او باغ به و شفتلی
دل مبره سینۀ مانند به
ره شینش دشمن گیانن دووا
عکسی ا دت با صد و پنجا پلیس
مشتری ناز دتو از سوئیس
از سر هر گسّ دتو چن هنر
ترم یک رشتۀ جغرافین
شاعر و نقاشن و بازیگرن
فیمانی هند و ساده و سر به شی
الهی دورت بگنینا دووا
گپ بده با باام فیت گیان مه
باام به ژن گرتن مه راضین
شاد گنا از غم کر دووی کر
شی به شیاش قصۀ جاالش واتش
کر گنیان عاشق زار دتی
تا نشیان ا دسّما پا بگن
فکری به حال کر بیچاره که
باای کرو قصۀ کر اشنیش
وانگ کرش درد که پا گن بره
اشنیمن عاشق یاری گنی
دس بره از عشق دتو ور بگر
ژن اسین پیلش مگا پیلت کو
ول که یرو دمبال کارت بشه
گوش بگر تا که مثالی باشی
پرسیش از بااش ایالی به فند
بااش واتش خوب یرو پرسیت
از فشگی دردی بتر نوند باا
کم فشه عاشق دیتن هیچ؟ باش
شور موشو از دل هر بینوا
عشق یرو گونی پیلش مگا
عشق اگر پیل نبه خوارین
جاال واتش نه نمنه همّنه
باا، ته عاشق نگنینا هنی
کاش به زلفی بگنینا اسیر
کاش دتی دل ببره ازوینیت
کاش چشت از رخ دت پر گنه
کاش به خالی بگنی مبتلا
کاش به دردم بگنینا شریک
کاش که عاشق بگنی چند مه
کاش اوویری به دلت بر گنه
تا که خوراکت بگنه فین دل
کار دلن عشق، چه کارش به پیل؟
زنده به عشقیمه نه با آش و نان
بااش واتش وین نده گپ وسّتن
شو بره تا بشیمه خواسگاری
هاره بشه کوت و شوالی بسان
گمپ ول ولم و گوتو هم مگات
غصۀ پیلت نبووا، مدینا
جاال همه با یه بغل دل خوشی
شی دم بازار کرو خوش خیال
پرسیش از نرخ شوال و هلا
پرسیش از گمپ ول رنگ رنگ
پرسیش از مانتو و نرخ پوزار
دس سر هر چی که نیش گران بی
جاال دییش نه نمنه همّنه
شی کن باا از دولی به گردن
گرد و واتش باا کرت شی ا دس
می به مه امولا به پیلا بده
حر مگنی گالا بنینا سرم
بااش واتش گیان فیت نه‌رینا
گرد کرو از دولی زار زار
اشکیه بینا دل کر، وای دل
شی کرکو از دیه بر، خسّه بی
با دل پر پا به خیابان نیش
شی به بیابان و دییش چن هزار
اشنیش از یویی به وانگ بلند
هاره دلم میزه ا قصه‌ش باشی
شاعر و نقاش و هنرمند بی
شاخۀ شمشاد قدش اشکیه
دل قفس جانور درد بی
هیزم گیان با نفس یا میا
کله گرفتار غم قصه بی
بند امیدش ا همو قرچیه
دل به سر زلف دتی بسّه بی
مات گنا اونگا یه ساعت به او
کر یه غمش بی و دووا صد هزار
شادی و شوخی‌گر ته کنگا شی؟
کوک چرا نوند که بم وین مودو؟
علت افسردگی تارتا
تین پلو بی و تکرّان گنی
ارس کرو ره کت و اورا گنا
قصۀ پر درد و درازش واتش
سهم مه از زلف سیه هیچ هیچ
خال چیلویی گنیان مشکلم
سرو بیام و گنیام هاره کخ
ابروگرش لوچن و لچش تراز
وین نمودونا به مژنگش ریمل
نه‌دیشن می‌گر او رنگ و مش
می‌گر او بری مه دامن دووا
تیل مژنگ از ول تنگس بپرس
گپ دین از تار خوش آهنگ تر
گرم تر از سینۀ افتو نیاش
حالت پت، پیلۀ ارشم بگر
رنگ ول چهرۀ او چلواری
دار دتو انگا بکه اسپیدار
اگر مگات به بسانی یا علی
وای اگر یویی نبه، دووه به
ره نموشو، چل مگره پا به پا
بردشانه موزۀ لوور پاریس
شی نخن گرتۀ او انگلیس
مچکه دامن، بره ورگر ببر
دشمن بیکاری و علافین
از گوگوش و لیلا فروهر سرن
کاش که او ژن مگنا، کرت شی
خوراک چورت بگنینا دووا
باش به او بابت دت گیان مه
بینه اگر دتو دتا نازین
سینه ا غصه خالی از ذوق، پر
درد دل تنگ ایالش واتش
نهشۀ ابرو و خمار پتی
کر گنیان کاسه ته حلوا بگن
چارۀ کارش ا همی هاره که
شادی ژن ا غصۀ کر دییش
وین نده از غم به فیت چمبره
مات رخ ماه نگاری گنی
چش بره از چش‌گر او ور بگر
پرسیتن قیمت برج و نیجو
دت نمنه یار کر کم فشه
تجربه پیر به جاالی باشی
بد تر ا درد عاشقی آیا هند؟
شکر خدا که فشگی نه‌دیت
عشق یرو نمگنه بی دوغبا
عشق یرو نمگنه بی نان و آش
عشق یرو نمگنه بی شوربا
قلف یرو دسّه کیلیلش مگا
پیل یرو رمز وفا دارین
وین نده با مه سر عشقم چنه
با ول وگمبل نبیی فیمانی
تا فشه بینا، به گمانت که سیر
تا فشه بینا و نوویری تیلیت
تا دلت از کندل او تر گنه
تا گله فرقش نبووا از طلا
تا نرشینا سر زخمم نیمیک
تا که ندینا ایمانه پند مه
کوک دلت عاشق دمپر گنه
تا نگنی همپالکی تیل ول
پیل ا شیطانن و دل جبرییل
کی مگنه دوری رشتین، گیان
فیتا نکش یرو بری عشق ژن
اگر مگات بدی به دت سوواری
باب دل عاشق جاالی بسان
نمگنه دت بی ول و شاخه‌ی نبات
دووه تفر پیل بارات منینا
دووه تفر پیل ورش گرت و شی
واا بسانه کوت وهلا و شوال
پرسیش از کوت، کرو چن ولا
پرسیش از رخت ژنانه‌ی قشنگ
پرسیش از نرخ طلا به ناچار
کوت و هلا قیمت زعفران بی
دووه تفر پیل کمن، نمگنه
راضی گنی بی امولا به مردن
اگر کرت مگا به دادش برس
پیل اگر مدی به گالا بده
پیل اگر نبه ممانه حرم
بمبره عشق ته و دت نه‌رینا
از فیش و جیب فیش شرمسار
بار گرانن دل پر، وای دل
دل به سر زلف دتو بسّه بی
سر ا خیابان به بیابان نیش
عاشق بی پیل و دل و بی قرار
تم بره کهشه‌ی همه تا یات هند

نظرات:
ارسال شده توسط: دکتر ابراهیم ملایمی
پنجشنبه، 2 دی 1392، 09:21:14
شعر جالبی بود اما کلمات غیر سیوندی هم در آن کم نیست مانند چمبره که قطعا کلمه ای سیوندی نیست. اگر شاعر سعی کند که در اشعار بعدی خود صرفا از کلمات سیوندی استفاده کند، شعر اصیل تر خواهد بود.
ارسال شده توسط: علیرضاعباسپور
دوشنبه، 20 بهمن 1392، 08:26:48
سلام شعرزیبایی هست .به امید موفقیت روزافزون واشعارجدیدتر.منتظرخواهیم ماند.ایام به کام
ارسال شده توسط: mina
شنبه، 2 بهمن 1392، 14:46:10
Maaaaaaaammmmmmmnnnnnnoooooooonnnnnnnnnnnn.aliiii bod
ارسال شده توسط: فخرالدین زارعی نژاد
سه شنبه، 19 تیر 1393، 23:20:29
وای اَ بی پیلی و تانای ژِِن
خسّه نبِی شعر خاشی واِتتن
ثبت نظرات مربوط به این مطلب
نام: * ایمیل:
سایت: نظر شما: *