loading
  • زبان سیوندی در تلگرام سیوندی‌گر
    برای خواندن و شنیدن شعر، طنز، متل و ... به زبان سیوندی، به تلگرام سیوندی‌گر بپیوندید.
    [email protected]
  • دوبیتی سیوندی
    دلم یا زیره از هرم نیی ته